NAKŞ-BENDÎ

f. Kalbde zikir yoluyla, tefekkür ile İlâhî sevgiyi, uyanıklığı nakşa çalışan mânâsiyle, Şeyh Bahâüddin Nakş-bendî nâmındaki azîm bir velinin kurduğu ve en ziyade hafî zikre dayanan tarikata mensub olan.(Silsile-i Nakşî'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbanî (R.A.) Mektubat'ında demiş ki: "Hakaik-ı imaniyeden bir mes'elenin inkişafını, binler ezvak ve mevaâcid ve keramata tercih ederim."Hem demiş ki: "Bütün tariklerin nokta-i müntehası, hakaik-ı imaniyenin vuzuh ve inkişafıdır.Hem demiş ki: "Velây

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • TARÎK-İ NAKŞÎ — Şeyh Bahaüddin Nakşbendî Hazretlerinin kurduğu tasavvuf yolu. (Bak: Nakş bendî)(Tarîk i Nakşî de dört şeyi bırakmak lâzım: Hem dünyayı, hem nefis hesabına âhireti dahi maksud u hakiki yapmamak; hem vücudunu unutmak; hem ucbe, fahre girmemek için… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Dala'il al-Khayrat — or Dalaail u l Khayraat Wa Shawaariq u l Anwaar Fee Zikri s Salaat Alan Nabiyyi l Mukhtaar (meaning the Waymarks of Benefits and the Brilliant Burst of Sunshine in the Remembrance of Blessings on the Chosen Prophet) is a famous collection of… …   Wikipedia

  • Tariqah — ( ar. طريقه ArTranslit|Ṭarīqah; pl.: طرق; Ṭuruq or Persian: Tarighat, Turkish: Tarikat) means way , path or method. A tariqa is an Islamic religious order; in Sufism, it is conceptually related to Haqīqah, truth, the ineffable ideal that is the… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.